Општина Вевчани

vevchani

Вевчани се наоѓа во југозападниот дел на Македонија на падините на планината Јабланица на надморска височина од 800 m. Атарот на Вевчани се наоѓа северозападно од Охридско Езеро. Се протега во насока исток – запад, од подножјето, преку ридестиот терен, сè до сртот на планината Јабланица.

More

Општина Охрид

Охрид

Охрид се наоѓа во југозападниот дел на Македонија во Охридско-струшкото поле. Градот е сместен во подножјето на планината Галичица, на надморска височина од 695 м, додека стариот дел од градот се наоѓа на повисока надморска височина до 740 м.

More

Општина Дебарца

Дебарца

Дебарца е котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина, додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина.

More